‘Zin in leren! Zin in leven!’

Als katholieke dialoogschool zetten we in op 8 wegwijzers:

wegwijzers naar vorming | Kerknet

 

Elke katholieke school volgt 7 gemeenschappelijke wegwijzers . De achtste wegwijzer toont hoe wij in onze school het opvoedingsproject een eigen invulling geven, vanuit onze visie en missie en gekoppeld aan 5 opdrachten voor het katholiek basisonderwijs in Vlaanderen (OKB).

pedagogisch project


Opdracht 1: werken aan een schooleigen christelijke identiteit

Wij geloven in de groei- en ontwikkelkracht van kinderen. Elk kind is beloftevol. Met ambitieuze doelen stimuleren we hen om hun talenten en mogelijkheden ten volle te ontwikkelen. Dit is een leerproces met vallen en opstaan. We ondersteunen hen vanuit een brede zorg en we waken erover dat ieder kind gelijke kansen kan krijgen. Dit kan je terugvinden in ons zorg- en gelijke onderwijskansenbeleid (GOK).

kwetsbaarheid en belofte

Het doelenkader van ons leerplan ‘Zin in leren! ‘Zin in leven!’ is toekomstgericht voor àlle leerlingen. Leren en leven gaan in dialoog met elkaar. Niets is zo fijn als intrinsiek gemotiveerde kinderen die goesting en zin hebben in leren en leven. We leggen niet enkel het accent op ‘wat’ geleerd wordt maar ook op ‘waarnaar’ geleefd wordt.

Wij stellen ons gastvrij op omdat we geloven in sensitief intercultureel onderwijs waarbij we waardevolle overeenkomsten en verschillen (h)erkennen. In onze school is iedereen (leerlingen, leerkrachten, ouders, bestuur, externe partners,…) de moeite waard en wordt iedereen gewaardeerd om wie hij is, om wat hij kan en om wat hij doet, binnen zijn eigen mogelijkheden en binnen de afgesproken kaders van de school. Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich veilig voelt en door anderen gezien en geaccepteerd wordt zoals hij is.

Onze leerlingen leren van en met elkaar. Wij ondersteunen en begeleiden hen om betekenisvol te leren, om te leren over en in de wereld van vandaag en morgen. We zetten ons samen in voor de leefwereld rondom ons met allerlei solidariteitsacties ( o.a. adventsproject voor de St.-Vincentiusvereniging, de Warmste Week, vastenproject ).
uniciteit en verbondenheid
Bijzondere aandacht gaat naar vorming die inzet op rechtvaardigheid, duurzaamheid en verbeelding. De leerlingen leren hun verantwoordelijkheid te nemen om zorg te dragen voor elkaar en voor de natuur. De leerling krijgt de kans om zich te uiten zodat hij kan leren
omgaan met wat er in zich leeft, dit in relatie met zichzelf en met de andere(n). Dat kan in een gesprek of met andere expressiemogelijkheden.
Wij brengen de christelijke normen en waarden op een eigentijdse tegendraadse manier. We leren hen o.a. de Jezusfiguur kennen en de betekenis van verhalen toe te passen in hun eigen leefwereld. Het is immers zeer belangrijk om op te komen voor de zwakkeren, een tweede kans te leren geven, om niemand uit te sluiten … We leren hen zich bewust te worden van hoe zij in het leven staan en hoe zij naar zichzelf en de wereld kijken.

Alle leerlingen werken aan de doelen binnen het ontwikkelveld rooms-katholieke godsdienst. We gaan in dialoog met de a/Andere(n): we staan stil bij levensvragen en hoe mensen en zij zelf daarbij betekenis vinden en mogelijk God op het spoor komen. We gaan daarover in dialoog met de christelijke geloofstraditie en andere levensbeschouwingen. We zoeken naar wat ons bindt, naar wat ons onderscheidt en we gaan hier wederzijds respectvol mee om.

rechtvaardigheidduurzaamheid en verbeelding
katholieke dialoogschool


Opdracht 2: werken aan een geïntegreerd onderwijsinhoudelijk aanbod

Wij richten ons op de totale ontwikkeling van de leerling ( hoofd, hart en handen). We zorgen voor een onderlinge samenhang van de verschillende ontwikkelvelden:
ontwikkelvelden zill
We werken toekomstgericht. Dat wil zeggen dat we voortdurend op zoek zijn naar gepaste en kwaliteitsvolle hulpmiddelen en interactieve werkvormen om ervoor te zorgen dat de leerinhouden betekenisvol en inzichtelijk aangeboden kunnen worden zodat de leerling hetgeen hij leert in zijn dagelijkse leven kan toepassen.

Digitale middelen kunnen eender waar ingezet worden om het leerproces te ondersteunen. We creëren kansen om ontdekkend en onderzoekend te leren.


Opdracht 3: werken aan een stimulerend opvoedingsklimaat en een doeltreffende didactische aanpak

Wij geloven erin dat elke leerling kan leren wanneer hij zich goed voelt, wanneer hij zich veilig voelt, wanneer hij zich erkend voelt, wanneer hij vertoeft in een fijn school- en klasklimaat.

We zetten sterk in op een verbindend school- en klasklimaat. Elkaar leren vertrouwen is een must. Dit zorgt ervoor dat iedereen erbij hoort en zich gewaardeerd en erkend voelt. We werken hier intensief aan tijdens de gouden weken in het begin van het schooljaar en tijdens de zilveren weken na de kerstvakantie. Aan het einde van het schooljaar blikken we tijdens de bronzen week terug of we hierin geslaagd zijn. Binnen onze eigen klas- en schoolgroep werken we actief aan groepsvorming. Dit kan door respectvol gedrag en positieve communicatie.

Proactieve cirkels helpen ons om empathisch te leren luisteren zonder te oordelen. We trachten problemen positief op te lossen door herstelgericht te werken. We leren hen verdraagzaam te zijn ten opzichte van de anderen. Pestgedrag wordt niet getolereerd.

We vinden het belangrijk dat het kind weet aan welke doelen er gewerkt wordt tijdens de les.

We stimuleren de leerling om zelfregulerend aan het werk te gaan, hetgeen hij geleerd heeft efficiënt in te zetten in andere situaties. Dit is mogelijk doordat de leerling gepaste feedback en feedforward krijgt vanuit een growth mindset.

We zetten sterk in op veerkracht. We begeleiden de leerling om zichzelf in te schatten in welk spoor hij het best werkt om iets bij te leren (eigenaarschap). Hij leert dat dit doorzetting vraagt. Belangrijk is dat de leerling betrokken is bij de les en zich goed voelt in zijn leerproces. We leren de leerlingen omgaan met deze diversiteit. Elke leerling leert op zijn tempo volgens zijn eigen kunnen zichzelf voldoende uitdagen.

Er is ruimte om kleine successen te vieren.

Wij reflecteren regelmatig of onze didactische aanpak eigentijds en doeltreffend genoeg is. We creëren kansen voor het schoolteam om zich te professionaliseren.

kracht van nog


Opdracht 4: werken aan de ontplooiing van ieder kind vanuit een brede zorg

Vanuit onze visie op brede zorg hebben we oog voor wat de leerling nodig heeft en we willen hiermee zorgzaam omgaan. Dit is ook uitgewerkt in een zorgbeleid. Soms kan het leren moeilijk gaan, soms is er een leervoorsprong. We bieden vooral binnen het ontwikkelveld ‘ontwikkeling van wiskundig denken’ en het ontwikkelveld ’taalontwikkeling’ gedifferentieerd de leerinhouden aan door te werken in sporen, zodat elk kind op de gepaste manier uitgedaagd wordt om te groeien in zijn kunnen :

  • De miniklas voor de leerlingen die nog extra instructietijd nodig hebben. Voor hen hanteren we het principe M&M, nl. minder en makkelijk. We trachten ervoor te zorgen dat ze de minimumdoelen kunnen bereiken.
  • De groep leerlingen die gedeeltelijk zelfstandig aan het werk kunnen. Zij verwerken de basisleerstof .
  • De leerlingen die de basis reeds beheersen, krijgen het aanbod volgens het principe M&M, nl. minder en moeilijk. We bieden hen verdiepende oefeningen aan.

Elke leerling krijgt dus kans tot zelfsturing. Dit kan lukken mits oprechte inzet.

Ouders kunnen steeds met hun (zorg)vragen terecht bij de leerkracht, de zorgcoördinator en de directeur.

Wij organiseren voor elke leerling ook oudercontacten :

  • eerste leerjaar : tussentijds overleg in oktober, na het eerste rapport begin december, na het tweede rapport in maart en een eindgesprek in juni.
  • tweede leerjaar : tussentijds overleg in oktober, na het eerste rapport begin december, na het tweede rapport in maart
  • Vanaf het derde leerjaar : na het eerste rapport begin december, na het tweede rapport in maart.

Voor de leerling waar het leren moeizaam verloopt, zoeken we samen naar een traject op maat met aangepaste leerhulp en begeleiding. Onze zorgcoördinator overlegt met de klasleerkracht welke zorg nodig is. Indien nodig gaan we in overleg met het CLB of worden we ondersteund door het leersteuncentrum. De ouders worden hierin steeds betrokken.

Stapsgewijs begeleiden we de leerling bij het leren leren en evalueren proces- en productgericht en dit zo breed mogelijk.

Met de toetsen van het leerlingvolgsysteem dat we tweemaal per leerjaar afnemen, gaan we na waar de leerling staat in het leerproces ten opzichte van de vorige keer.

We organiseren ook overgangsgesprekken om de continuïteit in het leerproces te garanderen. We betrekken hierbij ook de kleuterschool en de secundaire school.

In onze school zetten we ook sterk in op taalstimulering. Om in verbinding te kunnen gaan met elkaar spreken we Nederlands. We organiseren ook activiteiten die dit stimuleren zoals leesklas, leeskwartier, tutorlezen en interactief voorlezen. In heel specifieke gevallen kan de eigen thuistaal ingezet worden indien dit een meerwaarde kan zijn voor de anderstalige nieuwkomer.


Opdracht 5: werken aan een school als gemeenschap en als organisatie

Wij willen een school zijn die warmte uitstraalt, die ‘samenleven’ kracht geeft.

Ouders zijn belangrijke partners om samen het kind te kunnen opvoeden. Ouderbetrokkenheid in open en eerlijke communicatie is dan ook zeer belangrijk.

Samen met het schoolbestuur werken wij als schoolteam gedreven om ons opvoedingsproject in de praktijk om te zetten. Wij leren onze kinderen positief om te gaan met de diversiteit in onze leefgemeenschap, zonder vooroordelen. Iedereen doet er toe.

Structureren en organiseren is niet enkel het werk van de directeur. Het is een gedeeld leiderschap dat kan werken als iedereen handelt vanuit vertrouwen en verantwoordelijkheid. Wij participeren ook in een sterk samenwerkingsplatform van onze scholengemeenschap.

Het leven is een gave: We mogen samen genieten van het leven en er het beste uithalen. Hier is geen verdienste aan. We vormen een schoolgemeenschap vanuit ‘Liefde’.

Het leven is ook een opgave: We worden uitgedaagd om het goede te doen, om het mooie in het leven te leren zien. Bij ons op school wordt dan ook van iedereen engagement gevraagd om samen te geloven in de groeikansen van elk kind.

Feesten brengt ons allemaal dichter bij elkaar. Daarom is het goed om dit op bepaalde momenten te vieren. Denk maar aan het schoolfeest, de proclamatie, carnaval, Sinterklaasfeest, de kerstviering, het einde van een project,… Op deze gelegenheden mag je ervaren welke ingrediënten er op een feest echt toe doen: samen genieten van optredens, samen successen vieren, maar vooral gewoon … elkaar in een open sfeer ontmoeten.


brug pedagogisch project

Neem me mee op de brug van diversiteit.

Neem me mee op de brug van verbondenheid.

Neem me mee op een brug waar ik me goed voel.

Neem me mee naar de brug die toekomstgericht is .

Neem me mee op DE BRUG als katholieke dialoogschool!